ZELENÁ VÝSTAVA

02 - Rozhlas

 

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Cizím slovem, které už ale v češtině značně zdomácnělo, se také rozhlas označuje výrazem rádio. Obvykle jako přenosové médium slouží vysokofrekvenční elektromagnetické (radiové) vlny, ale používají se i metalické linky (rozhlas po drátě, místní rozhlas) a v poslední době se rozhlas šíří i pomocí internetu a vysíláním ze satelitních družic.

Slovem rádio se obvykle označuje jen soubor technických otázek s vysíláním spojených, kdežto vysílání samo se označuje slovem rozhlas. Název je pravděpodobně odvozen od slova radiace (záření) a má charakterizovat způsob, jakým se elektřina, sloužící k dopravování zpráv, rozvádí z vysílače.

Přenášený zvuk je tvořen signály různých (akustických) frekvencí, které jsou nejprve převáděny na elektrické signály. Tento signál pro své nízké frekvence je jen obtížně schopen šíření na dálku elektromagnetickými vlnami, moduluje se tedy na kmitočty vyšších frekvencí, které se potom převádějí na elektromagnetické vlny pomocí vysílačů. Používají se dva základní druhy modulace: frekvenční (FM), kdy se v určitém rozsahu mění kmitočet nosné vlny podle nízkofrekvenčního (NF) signálu a amplitudová (AM), kdy se podle přenášeného NF signálu mění amplituda (velikost a tím intenzita) nosné vlny. V dnešní době jsou také pomocí družicového vysílání dostupná rádia které jsou přenášena přes družici a to ať klasickým analogovým způsobem pomocí FM modulace tak digitální rádia (ADR, DVB-S). Dále se rozvíjejí pozemní digitální rádia, ať už podle standardu DAB nebo
DVB-T.

Území, na kterém má být možnost vysílání přijímat, je pokryto signálem, vysílaným rozhlasovými vysílači. Na shodném území obvykle současně vysílá více rozhlasových stanic, je tedy nutné jednotlivým vysíláním přidělit různé kmitočty (frekvence) nosných vln. Přidělená frekvence se nazývá kmitočet, nebo také kanál a vzhledem k nutnosti koordinace a zamezení vzájemného rušení jsou kanály přidělovány centrální autoritou. Tou je v České republice Český telekomunikační úřad. Ten také stanovuje výkon, anténní systém a další parametry vysílače.

V České republice je ze zákona šířeno rozhlasové vysílání především formou veřejnoprávní služby. Tuto veřejnou funkci zajišťuje Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 (tradiční a legendární sídlo Českého rozhlasu se nachází jen malý kousek nad budovou Národního muzea; obdobně je tomu i u televizního vysílání, které zajišťuje ze zákona Česká televize, to je také šířeno coby veřejnoprávní služba pro všechny občany ČR, ta sídlí na Kavčích horách v Praze 4 v Podolí).

V počátcích rozhlasového vysílání a v dobách totality měl stát monopol na rozhlasové vysílání. Později byl tento monopol uvolněn a při splnění stanovených podmínek může kdokoli dostat licenci na rozhlasové vysílání. Současně s licencí je nově vzniklé stanici přidělen vysílací kmitočet pro šíření vysílání.

V Česku vysílá velká řada (v převážné míře soukromých) rozhlasových stanic resp. malých rádií. Naprostá většina z nich však působí pouze regionálně (např. Hitrádio Vysočina, Radio Blaník nebo Radio Relax). Několik soukromých stanic má přidělenu licenci na celoplošné vysílání. Kromě řady soukromých stanic (např. Rádio Impuls, Frekvence 1 či Evropa 2) vysílají na území ČR i veřejnoprávní subjekty - domácí Český rozhlas, britská BBC World Service a francouzské RFI (Radio France Internationale). Zvláštním druhem je Radio Proglas, což je nezisková křesťanská stanice.


 

Mixážní pult
(častěji hovorově mixpult, slangově mixák) je elektronické zařízení sloužící ke směšování, úpravě a distribuci zvukových signálů (audiosignálů). Mixpult obvykle ovládá zvukař.
Mixážním pultem nazýváme zařízení, které disponuje minimálně jedním (v praxi spíše několika) vstupem (z mikrofonů, elektronických hudebních nástrojů nebo audiopřehrávačů) a minimálně jedním výstupem, přičemž signál každého vstupu je možné v libovolném poměru přesměrovat do kteréhokoliv výstupu.
Maximální počet vstupů i výstupů je teoreticky neomezený, prakticky je omezen pouze velikostí zařízení a předpokládaným způsobem využití. Obvykle se vyrábí mixpulty, kde je počet vstupů i výstupů mocninou čísla 2 (1, 2, 4, 8, atd.).
Mixážní pult s jedním vstupem a několika nastavitelnými výstupy se dá nazvat spíše distributor signálu nebo distribuční zesilovač.


Rádiový vysílač
je elektronické zařízení, které pomocí antény vyzařuje elektromagnetický signál, který může být přijat rádiovým přijímačem.
Vysokofrekvenční signál, který je základem každého rádiového vysílače, vzniká v tzv. vysokofrekvenčním oscilátoru. Vysokofrekvenční signál z vysílače nese nějakou informaci (radio, televize, jiné) v podobě nízkofrekvenčního (modulačního) signálu. Říkáme, že vysokofrekvenční signál neboli nosná vlna je modulován. Modulace nosné probíhá v modulátoru vysílače. Takto modulovaný signál se zesílí a vyzáří anténou do prostoru.

 


Druhy modulace

  • amplitudová modulace (AM) - Užitečná informace je kódovaná v (amplitudě/síle) nosného signálu, postranní pásma jsou dobře definovatelná. v oblasti SV (středních vln) je hojně používán pro rozhlasové vysílání, v kombinaci s fázovou modulaci je AM rozšířena pro rádiový přenos dat (včetně např.digitální televize).
  • frekvenční modulace (FM) - Užitečná informace je kódovaná malými změnami ve frekvenci nosného signálu, postranní pásma jsou teoretický nekonečná, ale jejich velikost je jen malá, navíc máme k dispozici širší přenosové pásmo a tím i kvalitnější přenos signálu, tato modulace je dnes nejpoužívanější pro rozhlasové vysílání v pásmu VKV, především regionálními stanicemi.
  • fázová modulace (PM) - Je velmi podobná frekvenční modulaci.
    - výhody a nevýhody jsou podobné jako FM, dalo by se říci, že PM je speciální druh FM
    - použití: při přenosu digitálních signálů (PSK - Phase Shift Keying)
  • ON/OFF - modulace - asi nesprávně označovaný jako ""nemodulovaný signál"", lze též označit jako dvoustavová sto-procentní amplitudová modulace - užitečná informace je kódovaná v úplném přerušování nosného signálu, jako například morseova abeceda
  • modulace s jedním postranním pásmem a omezenou nosnou (SSB), je speciálním případem amplitudové modulace, používá se například v radioamatérské praxi.

QUIZ

1) Co to je DAB+?
2) Jakým zařízením se šíří radiové vlny?
3) Jmenuj alespoň jednu českou stanici.

 


DOPROVODNÝ PROGRAM

animace funkčnosti rádia

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.