Jan Amos Komenský - Filosofie, teologie

 

 

Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce, která vyšla v saské Pirně roku 1631

Nejpodstatnější částí jeho díla jsou spisy teologické a filosofické, hluboce ovlivněné věroukou Jednoty bratrské. Tyto spisy jsou v mnohém autobiografické nebo jsou inspirovány událostmi z Komenského života. Hlavním dílem filosofickým je De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských). Přestože nevytvořil žádný čistě beletristický spis, jeho díla mají pro svůj vytříbený jazyk mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české literatury (zejména filozofická alegorie Labyrint světa a ráj srdce).

  • Listové do nebe – Fiktivní dopisy chudých ke Kristu, stěžují si na bohaté. Kristus je utěšuje a kárá bohaté, všechny nabádá, aby zůstali poslušni božích zákonů. Toto dílo je výrazně ovlivněno myšlenkami Jednoty bratrské.
  • Truchlivý – Zamyšlení nad rozporem rozumu a víry. Napsal je po smrti své první ženy a dětí.
  • Via lucis (Cesta světla) – Zabývá se zde pansofií (vševědou). Byl toho názoru, že když u lidu zmizí nevědomost, války ustanou. Aby došlo k nápravě lidstva, vládnout by měl sbor mudrců. Pro lepší dorozumění mezi národy je třeba zavést novou řeč, které by všichni rozuměli. Latina je podle něj příliš těžká.
  • Přemyšlování o dokonalosti křesťanské
  • Hlubina bezpečnosti – Čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší je jeho beznaděj.
  • Kancionál – Sborník duchovních písní, české žalmy.
  • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – Vyjadřuje víru, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky příštím generacím. (kšaft = závěť).
  • Labyrint světa a ráj srdce – alegorický příběh. Vypravěč se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty, alegoricky představující svět. Jeho průvodci Všezvěd Všudybud a Mámení mu líčí krásy dobře jdoucího světa, poutník však vidí jen klam, marnost, faleš, bídu a smrt. Chce odtud utéci, ale nemá kam. Východisko ze zmatků tohoto světa nachází v otevření svého srdce, aby do něj mohl vstoupit Ježíš Kristus.

 

Rozbor díla Labyrint světa a ráj srdce

Charakteristika

Labyrint světa a ráj srdce patří k vrcholným dílům českého baroka. Komenský dokončil první díl v roce 1623, dílo ale i poté mnohokrát přepisoval a upravoval.

Je to dílo alegorické. Svět je znázorněn jako město?labyrint. Tím prochází poutník?vypravěč a hledá smysl života.

Kniha realisticky odráží svou dobu a její myšlení, je kritikou společenských nedostatků, kritikou nešvarů církve, vrchnosti i vojenského stavu. Odsouzeny jsou vlastnosti jako závist, neupřímnost, úplatkářství, řevnivost, namyšlenost, povrchnost či náboženská nesnášenlivost. Naopak oceňováni jsou učenci, vzdělanci, spořádaní a ctnostní lidé, lidé zbožní, pokorní a spravedliví.

Hlavní postavy

Poutník - Vypravěč. Vzdělanec, který neustále touží po vědění. Typ renesančního člověka. Bloudí světem a hledá smysl života. Zastupuje autora.

Mámení - Jeden z jeho průvodců. Znázorňuje zvyk přejímat bez promyšlení cizí názory.

Všudybud - Druhý průvodce. Představuje lidskou zvědavost.

Jazykové prostředky

Jazyk je vysoce spisovný. Pod vlivem humanismu obsahuje kniha latinská slova, pod vlivem německé kolonizace německá slova. Častá jsou termíny. Komenský má bohatou slovní zásobu a píše básnickým jazykem. Používá složitá souvětí.

Zvláštností jsou vlastní jména, která jsou metaforami. Charakterizují své nositele (př. Mámení, Nedbal, Zlatomíl atd.).

Vyprávění probíhá v ich-formě, vypravěčem je hlavní postava poutníka.

Obsah

Děj je odehrává ve městě, které vypadá jako labyrint. Říká se mu Svět. Je v něm Brána života (místo zrození), Brána rozchodu (místo, kde se přiděluje povolání a stav), náměstí a šest ulic (ty znázorňují jednotlivé stavy ? řemeslníky, lékaře, vědce, vrchnost, soudce a duchovní), hrad královny Moudrosti (pokladna vědění, je pro všechny) a Hrad štěstí (jen pro některé, ale všichni se na něj touží dostat).

Tímto Světem se prochází poutník, který se dostal do věku, kdy se má rozhodnout pro nějaké povolání. Provází ho dva průvodci, Mámení a Všudybud, kteří mu nasazují růžové brýle, které mají zkreslovat vidění. Poutník si je ovšem nasazuje křivě, aby viděl realitu.

A tak vidí všude faleš, klam, marnost, nesvobodu, hříchy, neřesti a ne rozumný s krásný svět, jak ho prezentují poutníkovi průvodci. Lidé nosí masky a přetvařují se, svůj stav povyšují nad ostatní, poutník slyší hádky, sleduje nejrůznější potyčky. Poutník nenašel v žádném stavu štěstí, jen zklamání. Na hradě královny Moudrosti si uvědomuje, že ani ona není spravedlivá. Hrdina propadne zoufalství. Pak ale uslyší nebeský hlas, aby hledal ve svém srdci. Láska k Bohu, život v náboženském rozjímaní ? to je cesta ke skutečnému životu.

ZOPAKUJEME SI

V jakém období žil Jan Ámos Komenský?

    a) humanismus
    b) baroko
    c) klasicismus

 

 

72 jmen české historie
Dějiny udatného českého národa
Historický magazín
Komenského mapy
Muzeum v Přerově
Nepohodlní
Putování Jana Amose
Staleté kořeny


Diogenes znovu naživu
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce - četba
Učitel národů
Úžasné životy
Cesta světla z roku 1920
Didactica magna z roku 1913
Haggaeus redivivus
Historie o těžkých protivenstvích církve české
Hlubina bezpečnosti
Hlubina bezpečnosti z roku 1864
Jak zahnati lenost ze škol
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z roku 1879
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce z roku 1862
Labyrinty - brožura Muzea Jana Amose Komenskeho v Přerově
Listové do nebe
Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo
O sirobě
Orbis Pictus z roku 1883
Přemyšlování o dokonalosti křestanské
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské z roku 1918
Smutný hlas
Stručná historie církve slovanské
Truchlivý
Truchlivý z roku 1622
Via Lucis
Zpráva a naučení o kazatelství

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.