Jan Amos Komenský - Pedagogika, didaktika

 

 

Kniha Velká didaktika

 Významnou částí jeho díla jsou spisy pedagogické, ve kterých v mnohém předběhl svou dobu. Nejúspěšnější z nich je názorná učebnice latiny a zároveň jakási encyklopedie, nazvaná Dvéře jazyků otevřené, která už za jeho života vyšla v mnoha vydáních a jazycích a byla používána i katolíky. Jeho hlavním dílem je ale Didactica magna (Velká didaktika), v níž shrnul své pedagogické názory formou traktátu. Jím navrhované učební metody ale přes úspěch některých děl nebyly za jeho života uplatněny.

 • Didactica magna (latinsky Velká didaktika) – jedná se o spis o vyučovacích metodách. Výchovu zde rozdělil do čtyř stupňů po šesti letech. Do 6 let mateřská škola, do 12 let povinná školní docházka, do 18 let latinské školy, gymnázia, poté university. Toto byl jeden z prvních projektů systematizace školství a na svou dobu byl velmi pokrokový.
 • Didactica – tj. umění umělého vyučování. Původně byla psána česky, vyšla latinsky. Stanovuje tu obecně platné vyučovací zásady - učit se musí od mládí, povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí, bohatí, …), názorné vyučování, nutnost určitého stupně vzdělání, horlivost, přiměřenost látky k věku, vše převádět do praxe, vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu, nutnost stálého opakování, žák má být současně učitelem, vyučování má být zábavné. Tyto zásady byly skutečně průlomové až revoluční. Bojuje zde proti mechanickému učení, tvrdí, že vzdělání má být zdarma.
 • Informatorium školy mateřské – rady matkám k výchově dětí před školou.
 • Dvéře jazyků otevřené – latinsky, pojednání o důležitosti jazyků a jak se jim učit.
 • Nejnovější metoda jazyků – teorie jazykového vyučování.
 • Škola na jevišti – pedagogické školské drama.
 • De studii pansophici impedimentis.
 • Schola Pansophica (1650) – navrhuje mimo jiné, aby žáci latinské školy alespoň jednu hodinu týdně četli současné noviny; zavedl tedy jako první média do výuky.
 • Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa) – spis o důležitosti vzdělání (latinsky).
 • Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém – návrh školské reformy
 • Analytická didaktika – analyticky, krok za krokem, vysvětleny základy pedagogické didaktiky. Komenský pečlivě dodržuje, aby jeden bod navazoval na druhý.

 

 ZOPAKUJEME SI

Které z následujících děl není dílem J. A. Komenského?
    a) Labyrint světa a ráj srdce
    b) Informatorium školy mateřské
    c) Epitome rerum Bohem

 

 

72 jmen české historie
Dějiny udatného českého národa
Historický magazín
Komenského mapy
Muzeum v Přerově
Nepohodlní
Putování Jana Amose
Staleté kořeny


Diogenes znovu naživu
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce - četba
Učitel národů
Úžasné životy
Cesta světla z roku 1920
Didactica magna z roku 1913
Haggaeus redivivus
Historie o těžkých protivenstvích církve české
Hlubina bezpečnosti
Hlubina bezpečnosti z roku 1864
Jak zahnati lenost ze škol
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z roku 1879
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce z roku 1862
Labyrinty - brožura Muzea Jana Amose Komenskeho v Přerově
Listové do nebe
Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo
O sirobě
Orbis Pictus z roku 1883
Přemyšlování o dokonalosti křestanské
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské z roku 1918
Smutný hlas
Stručná historie církve slovanské
Truchlivý
Truchlivý z roku 1622
Via Lucis
Zpráva a naučení o kazatelství

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.