Jan Amos Komenský - Lingvistika, bohemistika

 

 

Kniha Orbis pictus (Škola hrou)

 Z lingvistiky a bohemistiky za zmíňku určitě stojí následující díla:

  • O poezii české – Snaha obrodit poezii znovuzavedením časoměrného verše, který sám užíval v překladech žalmů.
  • Moudrost starých Čechů – Sbírka starých pořekadel a přísloví (asi 2000).
  • Poklad jazyka českého – Podrobný slovník všech českých slov. Měla být vysvětlena i gramatika. Chtěl zachytit i nespisovná, nářeční a přejatá slova. Materiál sbíral celý život. Slovník se nedochoval, jelikož shořel v Lešně.
  • Grammatica latina – latinsky, učebnice latiny
  • Orbis pictus (Svět v obrazech) – původně učebnice latiny, později i jiných jazyků, mluví zde o člověkovi „homo ludens", který rozvíjí své schopnosti pomocí hry. Komenský byl v Evropě prvním, který zásadu „Schola ludus" (škola hrou) prosazoval. Poprvé byla vydána roku 1658 v Norimberku dvojjazyčně, latinsky a německy. Následovalo mnoho dalších vydání, např. v prvním čtyřjazyčném vydání z roku 1666 byly texty latinsky, německy, italsky a francouzsky; v roce 1685 byla vydána v Levoči v latině, němčině, maďarštině a češtině (šlo tehdy ještě spíše o směs jazyků českého, slovenského a polského). Je přelomová především tím, že při její tvorbě Komenský uplatnil svoji zásadu Schola ludus, tedy škola hrou. Domníval se, v rozporu s tehdejšími vyučovacími praktikami, že by žáci měli umět naučenou látku nejen mechanicky odříkat, ale opravdu i rozumět tomu, čemu se učí. Opatřil tedy učebnici množstvím ilustrací, aby byla pro děti poutavá. Týkala se biologie (živé i neživé přírody), teologie a dále člověka, tedy něčeho, co lze dnes nazvat základy společenských věd.

 

Rozbor díla Orbis pictus

Orbis Pictus, dílo významného představitele barokní literatury, Jana Amose Komenského, vznikalo v letech 1650-1654. V životě Komenského je toto období označováno jako potocké a vyznačuje se realistickým rázem tvorby. Proč se toto období nazývá právě potockým? Komenský se totiž usídlil v SÁROSPATAKU, což je v překladu Blatný Potok. Komenského vede do Blatného Potoku především naléhání kněžny Zuzany LORANTFYOVÉ, která jej prosila o radu, jak reformovat uherské školství.

V Blatném Potoce nebylo úkolem Komenského pouze usnadnit žákům osvojení latinského jazyka, ale též zlepšit mravy všech občanů, změnit jejich názory a naučit je způsobu života podobnému vyspělým krajům.

Orbis Pictus je kouzelná a hluboce moudrá učebnice, která je vyvrcholením praktické aplikace autorových didaktických zásad. V díle je patrný projev lásky k věcem, k přírodě i k lidské činnosti a ke všemu, co mohou vnímat naše smysly nebo co tvoří podstatu lidského života na zemi.

V tomto díle se projevuje Komenského pedagogická moudrost, vyzrálá dlouholetá zkušenost, snaha výchovou pomoci zaostalé zemi, ale i vzdálená naděje, že i tato cesta může přispět k osvobození drahého domova.

Komenský usiloval o snadný a poutavý způsob podání informací, jeho cílem je učit současně slovům, názorům, věcem se zaměřením k užití, ale také hlavně PRAXI.

Dílo vyšlo poprvé v roce 1858 v Norimberku tiskem a nákladem Michala ENDTERA a bylo latinsko – německé. Titulní list byl opatřen známým obrázkem s heslem „OMNIA SPONTU FLUANT ABSIT VIOLENTIA REBUS.“ (Vše nechť samovolně jen plyne, buď násilí vzdáleno věcí). Komenský vyvíjel péči o pečlivý tisk a dokonalou úpravu knih.

Svět v obrazech se rychle rozšířil do škol, v roce 1658 byl zaveden jako učebnice v MAGDEBURGU, postupně se rozšiřoval do dalších německých měst, do Polska, Uher, Skandinávie a Ruska. Orbis Pictus s anglickým textem vyšel v roce 1659. Čtyřjazyčně (latinsky, německy, italsky a francouzsky) v roce 1666.

Obliba díla vrcholí v letech 1670 – 1780, v tuto dobu vychází spousta vydání s texty v nejrůznějších jazycích, dokonce i v perštině a japonštině, jsou zlepšovány obrazy a je upravován a přidáván text.

První český text vychází v roce 1685 v Levoči, a to ve čtyřjazyčném vydání (latinsky, německy, maďarsky a česky).


Obsah díla:

Dílo se skládá ze sto padesáti kapitol. Devět kapitol se věnuje neživé přírodě (např. Nebe, Povětří, Voda, Země, Kamení). Šest kapitol je věnováno rostlinstvu (např. Strom, Stromové ovoce, Květy, Zahradní ovoce). 16 kapitol se zabývá problematikou zvířectva (např. Ptáci, Vodní ptactvo, Potoční a jezerní ryby). Pět kapitol je věnováno náboženství. Komenský je přesvědčen, že víra je lidskou záležitostí. Kromě křesťanství je v knize pojednání i o pohanství, židovství a islámu. Ostatní kapitoly jsou věnovány člověku a jeho činnostem (např. Hlava a ruce, Lidská duše, Výroba medu, Pekařství, Lovení ryb, Lovení ptáků, Bitva na moři). Děj je vždy v těchto kapitolách zobrazován v pohybu (např. malující malíř, měřící geometr, pečící pekař).

Orbis pictus má ucelený didaktický postup: na neživou přírodu navazuje svět rostlinstva, živočišstva a nakonec svět člověka. Po popisu člověka následují činnosti nejprve ty, které člověku poskytují obživu, ošacení a potom složitější činnosti (umění, věda, školství, technika, ale i ekonomika).

Dílo Orbis Pictus bylo významné nejen ve školách, ale Komenský považoval dílo za důležitý prostředek pro výuku mateřštiny u dětí. Dílo však neztratilo svůj význam dodnes.

 

ZOPAKUJEME SI

Na co Komenský zaměřil svou činnost?
    a) na zlepšení soudobého školství
    b) na získání náboženské svobody a rozšiřování duchovních obzorů
    c) na zlepšení soudobé politické situace

 

 

72 jmen české historie
Dějiny udatného českého národa
Historický magazín
Komenského mapy
Muzeum v Přerově
Nepohodlní
Putování Jana Amose
Staleté kořeny


Diogenes znovu naživu
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce - četba
Učitel národů
Úžasné životy
Cesta světla z roku 1920
Didactica magna z roku 1913
Haggaeus redivivus
Historie o těžkých protivenstvích církve české
Hlubina bezpečnosti
Hlubina bezpečnosti z roku 1864
Jak zahnati lenost ze škol
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z roku 1879
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce z roku 1862
Labyrinty - brožura Muzea Jana Amose Komenskeho v Přerově
Listové do nebe
Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo
O sirobě
Orbis Pictus z roku 1883
Přemyšlování o dokonalosti křestanské
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské z roku 1918
Smutný hlas
Stručná historie církve slovanské
Truchlivý
Truchlivý z roku 1622
Via Lucis
Zpráva a naučení o kazatelství

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.