Jan Amos Komenský - Odkaz Komenského do budoucna

 

 

Portrét J.A.Komenského na 200 korunové bankovce České republiky

 Nepříliš povzbudivým paradoxem naší doby je i skutečnost, že při nejrůznějším a soustavném verbálním zdůrazňování významu vzdělání není naše společnost pro podstatné neznalosti schopna – a proto ani ochotna – vycházet z největšího myšlenkového přínosu pedagogické teorie, tedy z plného pochopení díla J.A.Komenského. Zatímco před sto lety učitelé díla Komenského četli, studovali a plně v jejich duchu usilovali o soustavné zkvalitňování školy i pedagogických metod, dnes bývá někdy
s až nepředstavitelnou lehkostí dávána přednost přístupům, které by se mnohdy daly charakterizovat jako pokus-omyl-nový pokus…
Komenský je bezesporu jednou z nejpozoruhodnějších postav našich dějin. Dokládá to i zcela mimořádný zájem odborníků z celé řady vědních oborů o studium jeho osobnosti i díla, který nalezl výraz v konstituování uceleného směru bádání, obecně známého pod názvem „komeniologie“. Přestože komeniologové zasahují do řady specializovaných vědních oborů, prioritní význam bývá přikládán především širším otázkám a nejrůznějším aspektům vzdělávání. Tomu ostatně plně odpovídá i obecně vžité označení J.A.Komenského jako „učitele národů“ (ještě v závěru 19. století hovořili naši předkové o Komenském jako o „arciučiteli“).
Na příkladu J.A.Komenského můžeme, bohužel, dokumentovat i skutečnost, jak lehce se někdy vzdáváme také toho, co by mělo být naší pýchou a s jakou neúctou zacházíme s tím, na co bychom měli být oprávněně hrdí. Z kalendářů se totiž před několika lety potichu a bez větší pozornosti vytratil z přehledu významných dnů Den učitelů. Den, který byl spojován s 28. březnem, tedy s datem narození J.A.Komenského. Nešlo přitom o žádnou podružnou věc. Začalo se totiž zapomínat i na to, že Den učitelů nebyl jen vzpomínkou na osobnost Komenského, ale že sloužil i k tomu, aby se alespoň jednou v roce učitelům oficiálně za jejich práci poděkovalo.
Místo u nás po mnoho let tradičního Dne učitelů se nyní v kalendářích postupně zabydluje (zřejmě v rámci jisté globalizace) Mezinárodní den gramotnosti, připadající na 8. září, případně Mezinárodní den učitelů, připadající na 5. říjen. Mnozí by si mohli myslet, že jde o maličkost. Datum 28. března jako den narození J.A.Komenského bylo ale velmi citlivě a vážně vnímáno i v řadě dalších zemí. Je značně obtížné jim vysvětlit, proč jsme to, k čemu bychom se měli chovat jako
k rodinnému stříbru, bez jakýchkoliv skrupulí zahodili. Dá se to vysvětlit jen tím, že šlo o rozhodnutí politiků a nikoliv učitelů či pedagogů. A doplnit to třeba
i citováním jedné Komenského myšlenky, která je i dnes mimořádně aktuální: „Zanechte politici klamné vychytralosti (pod okázalým jménem „státní zájem“), tj. usilování všemi dostupnými i nedostupnými prostředky obrátit vše k vlastnímu prospěchu“.

 

 

 ZOPAKUJEME SI

Kde byl Komenský pohřbený?
    a) v Amsterdamu
    b) v Naardenu
    c) ve Fulneku

 

 

72 jmen české historie
Dějiny udatného českého národa
Historický magazín
Komenského mapy
Muzeum v Přerově
Nepohodlní
Putování Jana Amose
Staleté kořeny


Diogenes znovu naživu
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce - četba
Učitel národů
Úžasné životy
Cesta světla z roku 1920
Didactica magna z roku 1913
Haggaeus redivivus
Historie o těžkých protivenstvích církve české
Hlubina bezpečnosti
Hlubina bezpečnosti z roku 1864
Jak zahnati lenost ze škol
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z roku 1879
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce z roku 1862
Labyrinty - brožura Muzea Jana Amose Komenskeho v Přerově
Listové do nebe
Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo
O sirobě
Orbis Pictus z roku 1883
Přemyšlování o dokonalosti křestanské
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské z roku 1918
Smutný hlas
Stručná historie církve slovanské
Truchlivý
Truchlivý z roku 1622
Via Lucis
Zpráva a naučení o kazatelství

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.