ZELENÁ VÝSTAVA

Zoologické zahrady v ČR

 

Co je to zoologická zahrada?
Podle odborné literatury je zoologická zahrada zábavní, vědecké a osvětové zařízení určené k chovu zvířat, někdy ohrožených druhů, v zajetí, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících druhů.

Jaké je tedy vlastně poslání zoologických zahrad?
Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat. Zvířata byla často chována v naprosto nevyhovujících podmínkách malých ubikací. K významné změně došlo v poměrně nedávné době a zoo se dnes mění nejen ve významná centra odpočinku a vzdělání, ale je zde  kladen důraz i na vědecký výzkum a záchranu ohrožených druhů živočichů.  Důkazem této snahy jsou dva záchovné programy evropských zoologických zahrad známe pod zkratkou EEP a ESB (obdobný program mají také americké zoologické zahrady). Mezi hlavní cíle moderních zoologických zahrad tak patří chov a rozmnožování ohrožených druhů živočichů, programy na jejich zpětné vysazování do přírody (tzv. ex - situ projekty) i  ochrana zvířat  in - situ, tedy v místě jejich původního výskytu.  K velkým změnám došlo i v rámci prostředí zoo. Namísto vystavování jednotlivých zvířat se snaží zoologické zahrady prezentovat celé skupiny živočichů v ubikacích,  co nejvíce napodobujících jejich přirozené prostředí. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících nebo zcela v přírodě vyhubených druhů. Patří k nim např. kůň Převalského, zubr, jelen milu, přímorožec arabský a šavlorohý. Samozřejmostí je vedení plemenných knih ohrožených druhů.

Nyní, když už víme, k čemu zejména zoologické zahrady slouží, přibližme si je konkrétně a určitě několik z nich navštivte ve vašem okolí, nebo při cestách po České republice.

  Zoo Brno / Zoo Děčín / Safari Park Dvůr Králové / Zoo Hluboká nad Vltavou / Zoo Hodonín / Zoo Chleby / Zoopark Chomutov / Zoo Jihlava / Zoo Liberec / Zoo Olomouc / Zoo Ostrava / Zoo Plzeň / Zoo Praha / Zoo Ústí nad Labem / Zoopark Vyškov / Zoo Zlín 

 

Zoologické zahrady jsou propojeny pomocí nejrůznějších sdružení a unií. Na každém panelu je položka členství a vždy několik zkratek. V následujícím slovníčku si jednotlivá sdružení a unie vysvětlíme.

 

 

 


www.zoo.cz

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO, dříve UCSZ) je organizace sdružující 16 českých a 4 slovenské zoologické zahrady. Jejím cílem je podporovat vzájemnou spolupráci zoo, zpřístupňovat jim zahraniční zkušenosti a mezinárodní kontakty a společně působit na veřejnost a podnikatele. Unie podporuje např. cenu Bílý slon, která je určena za nejlepší odchovy zvířat a nejlepší stavby v zoo.

Unie byla založena v roce 1990 v Bratislavě v tehdejším Československu. Od roku 2016 je jejím prezidentem Erich Kočner, ředitel Zoo Košice.

 


 


www.waza.org

World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií) je mezinárodní organizace sdružující zoologické zahrady po celém světě. Jejím cílem je podporovat zoo, akvária a podobní zařízení, která se chtějí starat o zvířata a jejich záchranu a o ekologickou výchovu. Jejími přímými členy je přes 250 zoologických zahrad a akvárií.

Od roku 2011 sídlí v městečku Gland poblíž Ženevy, v sídle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Výkonným ředitelem Asociace je Gerald Dick.

Byla založena v roce 1935 v Basileji jako Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad (International Union of Direstors of Zoological Gardens – IUDZG). Přes druhou světovou válku přestala fungovat a obnovena byla opět v Rotterdamu v roce 1946. V roce 2000 přijala svůj současný název.

Podle Unie českých a slovenských zoologických zahrad, která je také jejím členem, jde o mezinárodní organizaci sdružující zoologické zahrady celého světa, které mají zájem získávat globálně nové osobní zkušenosti a dovednosti a používat je pro další zlepšování své vlastní práce. „Vzhledem k tomu, že témata řešená v zoologických zahradách jsou globální, ať již se jedná o chov zvířat téměř ze všech koutů naší planety či výukové a vzdělávací programy pro širokou veřejnost, přinášející informace o problematice geograficky velmi vzdálených oblastí, je možnost účastnit se setkávání na tomto odborném fóru velmi cenným nástrojem udržování vysoké odbornosti práce členských zahrad.“

 


 


www.wwt.org.uk

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) je jednou z největších a nejrespektovanějších organizací na ochranu mokřadů na světě, která celosvětově pracuje na ochraně a zlepšování mokřadů pro volně žijící zvířata a lidi.

 


 

European Endangered species Programme (EEP) Evropský záchovný program se zabývá chovem ohrožených druhů světové fauny, zařazených do Evropských záchranných chovů.
Společný program evropských zoologických zahrad začal pracovat roku 1988. Řídící středisko projektu sídlí v Amsterdamu. Projekt má za úkol chránit druhy zvířat, kterým hrozí nebo by mohlo v nejbližší době hrozit vyhynutí. Shromažďuje a rozšiřuje jejich genetické informace. Pro každý druh je určen koordinátor, který vede plemennou knihu. Doporučuje přesuny a rozmnožování konkrétních zvířat, a tím zajišťuje dlouhodobou zdravou a geneticky ceněnou populaci, která je připravena se vrátit do přírody ihned po zjištění vhodných podmínek v místě reintrodukce. Veškeré přesuny zvířat mezi ZOO by měly být v rámci programu EEP bezplatné. 

 


 
www.iucn.org

International Union for Conservation of Nature (IUCN) Mezinárodní svaz ochrany přírody je mezinárodní organizace zaměřená na uchování přírodních zdrojů. Byla založena v roce 1948 a má sídlo ve švýcarském Glandu u Ženevského jezera. IUCN spojuje 83 států, 108 státních institucí, 766 nevládních organizací, 81 mezinárodních organizací a kolem 10 000 odborníků a vědců z celého světa.
Posláním IUCN je ovlivňovat, podporovat a pomáhat společnostem po celém světě v ochraně celistvosti a rozmanitosti přírody a zajišťovat, že jakékoli využívání přírodních zdrojů bude spravedlivé a ekologicky udržitelné. 

 


 

www.ccbc.cz

Czech Coalition for Biodiversity Conservation  (CCBC) je platforma pro spolupráci svébytných organizací a projektů, které již řadu let působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci.

 

 

 


www.eaza.net

European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) je největší evropská asociace sdružující více než 300 institucí ve 45 zemích. Napomáhá pokrokovým zoologickým zahradám a akváriím naplnit jejich potenciál díky spolupráci a sdílení znalostí. EAZA pomáhá také koordinovat jejich ochranářské aktivity s cílem zefektivnit každý projekt a pomoci zachovávat přírodu v bezpečí pro budoucí generace. 

 


 


www.izea.net

International Zoo Educators Association (IZEA) (Mezinárodní asociace pracovníků zoo pro vzdělávání) byla založena 6. 9. 1972 ve Frankfurtu. Sdružuje odborníky (jednotlivce i instutice) z více než 30 zemí světa a podle geografických regionů se dělí na šest samostatných celků (Evropa/Střední Východ, Afrika, Jižní a Střední Amerika, Severní Amerika, Austrálie/Nový Zéland, Asie). Základním cílem členů asociace je vzdělávání návštěvníků zoologických zahrad pomocí nejrůznějších forem a způsobů.

 


 

European Studbook Programme (ESB) (Evropské plemenné knihy) program se zabývá chovem ohrožených druhů světové fauny v rámci evropských plemenných knih.

ESB je méně intenzivní program než EEP, jeho koordinátoři kompletují informace o narození, úhynu, transferech atd. daných druhů zvířat v členských organizacích Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, které konkrétní druh chovají. Data pak slouží k analýze.

 


www.species360.org

International Species Information System (ISIS) nyní Species 360 (Mezinárodní databáze druhů) je mezinárodní informační systém o druzích je nezisková organizace vytvořená z potřeby zoologických zahrad a akvárií sdílet data ve snaze vytvořit udržitelné řízení sběru zvířat a podporovat globální úsilí o ochranu přírody.

 www.earaza.ru

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (EARAZA) Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií je asociace, která si klade za cíl koordinovat snahy o zlepšování činnosti zoologických zahrad a podporovat rozvoj jejich spolupráce při záchraně a chovu volně žijících živočichů: ptáků, zvířat, ryb, plazů, hmyzu a zástupců dalších druhů. Pracovním jazykem asociace je ruština.


Základní úkoly Asociace:

 • navázání co nejtěsnějších vztahů mezi jednotlivými zoo;
 • zvyšování profesionální úrovně pracovníků členských organizací EARAZA prostřednictvím porad, konferencí a seminářů o nejzávažnějších problémech spojených s vedením zoologických zahrad;
 • vypracování a realizace společných programů pro chov vzácných živočišných druhů, zakládání umělých populací a jejich opětovný návrat do volné přírody;
 • koordinace při realizaci programů zaváděných v rámci Asociace;
  pomoc při výměně živočichů mezi jednotlivými členy Asociace a jejich získávání z volné přírody za účelem relizace programů jejich rozmnožení a výzkumu v zajetí;
 • podpora osvětové činnosti uskutečňované členy Asociace;
 • prezentace zájmů Asociace v rámci činnosti mezinárodních organizací;
 • zajištění publikační činnosti za účelem šíření nejnovějších vědeckých i praktických poznatků získaných v rámci činnosti zoologických zahrad, jakož i popularizace biologických znalostí.
 • spolupráce s vládními, neziskovými a jinými organizacemi v otázkách týkajících se činnosti Asociace.


   

  Zoologická zahrada Brno  www.zoobrno.cz
  Zoologická zahrada Děčín  www.zoodecin.cz
  Safari Park Dvůr Králové  www.safaripark.cz
  Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou  www.zoohluboka.cz
  Zoologická zahrada Hodonín  www.zoo-hodonin.cz
  Zoologická zahrada Chleby  www.zoochleby.cz
  Zoopark Chomutov  www.zoopark.cz
  Zoologická zahrada Jihlava  www.zoojihlava.cz
  Zoologická zahrada Liberec  www.zooliberec.cz
  Zoologická zahrada Olomouc  www.zoo-olomouc.cz
  Zoologická zahrada Ostrava  www.zoo-ostrava.cz
  Zoologická zahrada Plzeň  www.zooplzen.cz
  Zoologická zahrada Praha  www.zoopraha.cz
  Zoologická zahrada Ústí nad labem  www.zoousti.cz
  Zoopark Vyškov  www.zoo-vyskov.cz
  Zoologická zahrada Zlín  www.zoozlin.eu

 

 

Pro zimní dny, kdy návštěva zoologické zahrady neni zas tak atraktivní
si můžete vyzkoušet, jaké to je se starat o zoologickou zahradu. Alespoň zatím ve virtuálním světě

On-Line hry

Hra pro počítač a XBOX ONE

Vydejte se na dobrodružství a navrhněte úplně sami vlastní zoo. Legendární hra Zoo Tycoon vychází právě teď v kompletní edici s podporou 4K rozlišení.

Cílem hry je postavit zoo a udržet ho v chodu co nejdéle, a to v několika modech. Scenerio je prvním z nich a úkolem hráče je splnit zadané požadavky. Většinou dostanete zoo s několika zvířaty a musíte na něm vydělat. A jakmile úspěšně splníte jeden scénář, můžete se posunout k dalšímu, vlastně jde o kampaň jenom s jiným názvem. Challenge mode je skoro stejný jako Scenario, jenom si místo celého scénáře vybíráte jednotlivé výzvy. A potom je tady Freestyle, kde máte k dispozici obrovskou mapu, nemusíte se starat o peníze a můžete popustit uzdu své fantazii.

KE KOUPI ZDE

Hry pro mobil / tablet s tematikou zoo (Android)

 
 

 Dokument 24 hodin v ZOO

 (dokument z roku 1968)

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.